MEDNARODNI NOVUM FORUM
Perspektive za aktivno dr?avljanstvo

?trtek, 5. november 2009, od 9. do 15. ure, Šport hotel, Grajska cesta 2, Oto?c
.

   
     
   
 

 

 

Po uspešnem zaklju?u foruma -
vklju?vanje javnosti izziv za bolj kakovostne politike v Sloveniji

Ljubljana, 5. november 2009: Na forumu »Perspektive za aktivno dr?avljanstvo« v organizaciji Inštituta Novum so visoki gostje, tuji in doma? strokovnjaki danes na Oto?u razpravljali o izzivih ve?ega vklju?vanja javnosti v demokrati?e procese. Nizozemski, hrvaški in slovenski poznavalci so v dveh panelih razgrnili pri?kovanja in u?nkovite prakse za ve?o participacijo javnosti. Izjemen pomen aktivnega dr?avljanstva sta v uvodnih nagovorih poudarila  dr. Pavel Gantar (predsednik Dr?avnega zbora RS) in dr. Vesna Pusi?(predsednica poslanskega kluba HNS v Saboru RH).

Dr. Pavel Gantar je uvodoma poudaril mo?nosti za ve?o legitimnost predstavniške demokracijo z uporabo novih tehnologij za vklju?vanje javnosti, ki ?al v zadnjih 30 letih niso bile dovolj izkoriš?ne. Nove teme v aktualni dru?bi nujno potrebujejo razpravo v širši javnosti, tu pa ostaja še veliko prostora za korenite izboljšave. V Sloveniji je zaznati veliko oblik aktivnega dr?avljanstva, ko gre za mobilizacijo javnosti proti dolo?ni politiki, šibka pa je organizacija javnosti za prikaz nove politike, ki bi odra?ala aktualne dru?bene interese, je zaklju?l dr. Gantar. Dr. Vesna Pusi?/u> iz hrvaške stranke HNS je prikazala zgodovinske vzgibe aktivnega dr?avljanstva, ki so jih izborili na krvav na?n s francosko revolucijo. Kot je dejala, je danes ta boj za vklju?vanje in enakovredno obravnavo vse preve? pozabljen, pravica do participacije zato ostaja nekaj samoumevnega, kar mlade demokracije kot sta Hrvaška in Slovenija vse premalo izkoriš?ta. »Brez agresivnega aktivnega dr?avljanstva nobena dr?ava nima smisla«, je zaklju?la dr. Vesna Pusi?  

Na mednarodnem forumu je ve?kot 50 udele?encev iz Slovenije in Hrvaške v prvem delu prisluhnilo okrogli mizi o izzivih sodelovanja dr?avljank in dr?avljanov v demokrati?em procesu, drugi panel pa je bil namenjen dobrim praksam doma in v tujini. Zbrani na prvem forumu Inštituta Novum so se strinjali, da Sloveniji vklju?vanje javnosti predstavlja dolgoro?n izziv tako na ravni dr?ave kot civilne dru?be. Dr?ave z razvito demokracijo podpirajo institucije, ki promovirajo aktivno dr?avljanstvo in participacijo v javni sferi. Ve?aktivnega dr?avljanstva pomeni ve? demokracije, bolj kvalitetne politike in njihovo ve?o legitimnost. Mehanizmi dr?avljanske participacije vklju?jejo udele?bo na volitvah, referendume, prostovoljno delo, delo v lokalnih skupnostih in aktivnosti, ki omogo?jo dr?avljanom vklju?vanje v procese soodlo?nja.

 
 
 

 

   
 
 
 
Inštitut NOVUM Ljubljana
© 2009. Inštitut NOVUM. Vse pravice pridr?ane.