"Najve?a dol?nost je, po svojih najboljših mo?h
  pomagati tistim, ki pomo?zares potrebujejo."

  Mark Tulij Cicero
 

O DOGODKU

Ljubljana, 15. april 2010; Na javni razpravi Izzivi mednarodne razvojne politike, ki ga je Inštitut za strateške in aplikativne študije Novum organiziral na pobudo evropskega poslanca Iva Vajgla, so visoki gostje razpravljali o prihodnosti evropske in slovenske razvojne pomo?. Kot je povedal g. Vajgl je prva obse?na kriza globalizacije pahnila v revš?no dodatnih 100 milijonov ljudi, primarna naloga razvojne politike pa je prav boj proti revš?ni.

V uvodnem govoru je Felicita Medved iz Inštituta Novum predstavila študijo o aktualnem stanju razvojne politike EU. Z veljavnostjo Lizbonske pogodbe, novo sestavo Evropskega parlamenta in Evropske komisije prihaja prilo?nost za po?ivitev evropskega sodelovanja in skupnega ukrepanja na podro?u mednarodnega razvoja in razvojne pomo?. Hkrati so pred nami novi globalni izzivi, ki segajo od posledic krize prehrane, energetske, finan?e in gospodarske krize ter vplivov podnebnih sprememb do številnih drugih procesov, vklju?o z demografskimi spremembami in migracijami. Ti izzivi zahtevajo nova razmišljanja, nove pobude in nov anga?ma, ne nazadnje tudi na podro?u globalnih kolektivnih ukrepov. Evropska unija si z novo pogodbo zagotavlja mandat za ve?e sodelovanje njenih institucij in dr?av ?anic in poudarja pomembnost usklajenosti razvojne politike, ki jo bo treba uresni?vati na mnogih politi?ih podro?ih in v razli?ih sektorjih.

Aleš Verdir iz sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomo?Ministrstva za zunanje zadeve je pojasnil, da je višina sredstev za uradno razvojno pomo?Slovenije v letu 2009 dosegla 0,15 % bruto nacionalnega dohodka (BND), kar predstavlja 0,02 odstotne to?e ve?sredstev kot v letu 2008. V skladu z mednarodnimi zavezami naj bi uradna razvojna pomo?Slovenije do leta 2010 dosegla 0,17 %, do leta 2015 pa 0,33 % BND. Republika Slovenija je v letu 2009 namenila pomo?v 57 dr?avah in sodelovala v 217 aktivnostih.

Jo?e Smole, predstavnik Zdru?enja delodajalcev Slovenije je poudaril, da je motor razvojnega sodelovanja uspešno gospodarstvo. Zdru?enje delodajalcev Slovenije ima status polnopravnega ?ana pri BUSINESSEUROPE. Cilj organizacije je odprti trg, na katerem bi lahko evropska podjetja bolje konkurirala svetovnim. BUSINESSEUROPE sicer poudarja, da morajo podjetja pri konkuren?osti upoštevati dru?beno odgovornost, ?al pa zoper ?ane, ki ravnajo dru?beno neodgovorno ukrepajo premalokrat. Pri globalizaciji in odprtem trgu so glavni problemi socialni in ekološki dumpingi - podjetja, ki produkcijo selijo v nerazvite dr?ave in izkoriš?jo delovno silo.

Po mnenju evropskega poslanca Iva Vajgla mora Slovenija sredstva razporediti bolj premišljeno, vlagati v konkretne projekte, s katerimi se ljudje identificirajo, saj bo tudi tako spoznala pomembnost razvojne pomo?. Civilne iniciative pa lahko s svojimi pobudami opozarjajo odlo?valce in tako pripomorejo k reševanju problematike.

Direktor inštituta Ekvilib, Aleš Kranjc Kušlan, je pohvali, da se je infrastruktura razvojne pomo?, ki jo nudi Slovenija, v zadnjih letih izboljšala, kljub temu pa še ni jasne strategije. Za refleksijo je potrebno uvesti tudi nujno potrebno evalvacijo projektov.

Eyachew Tefera, vodja inštituta za afriške študije, pa je predstavil druga?n vidik. »Potrebno se je vprašati kje so razlogi, da ljudje iz nerazvitih dr?av migrirajo? Ponavadi gre za politi?e migracije. Zakaj_podjetja_razvitih_dr?av_prihajajo_v_nerazvite_dr?ave? Zaradi izkoriš?nja delovne sile in razmer, ne zaradi razvojne pomo?. Kam_dejansko_finan?a_pomo?namenjena nerazvitim dr?avam gre? V ?epe oblasti. ? si ?elimo, da bo razvojna pomo?uspešna je potrebno ta dejstva upoštevati.«

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Inštitut NOVUM Ljubljana
© 2010. Inštitut NOVUM. Vse pravice pridr?ane.